Nyomtatás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Figyelemfelhívó megjegyzéssel

                                        

A  Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés


Elvégeztük a mellékelt Balatonszabadi Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.988.400 E Ft, saját tőkéje 1.924.890 E Ft, az Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, valamint a 2011. évre vonatkozó módosított pénzmaradvány 26.465 E Ft –, és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.


A vezetés felelőssége az éves beszámolóért


Az önkormányzat vezetése felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.


A könyvvizsgáló felelőssége


A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.


Vélemény


A könyvvizsgálat során a Balatonszabadi Község Önkormányzata 2011 évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló Balatonszabadi Község Önkormányzata  2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.


Egyéb jelentéstételi kötelezettség


Az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról készült szöveges beszámolók a központilag előírt elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével (K11 program) előállított, az azonos értékű nyomtatványokon elkészített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.
A hitelesítő könyvvizsgálói záradék megadását, a könyvvizsgálói vélemény kialakításának indoklását alátámasztó megállapítások részletezését a  “Beszámoló jelentés a Balatonszabadi Község  2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámolójáról” tartalmazza.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy Az Áht. 91 §-a előírja az önkormányzatok részére, hogy „A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.” A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án a zárszámadást nem tárgyalta, rendeletet nem alkotott.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és a 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 2012. 01.01-től hatályba lépett előírásainak együttes alkalmazása  értelmében a költségvetési év lezárását követően a „könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kötelesek a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú, egyszerűsített – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, eredmény-kimutatást könyvvizsgálóval hitelesíteni, és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30-áig az Állami Számvevőszéknek megküldeni.”

A Képviselő-testületi ülésre megküldött Független könyvvizsgálói jelentés tervezet nem lépett hatályba, tartalma e jelentésben foglaltaknak megfelelően változott.

 

Balatonszabadi, 2012. június 28.

 

Starkné Rezeli Erzsébet Starkné Rezeli Erzsébet
Egyéni vállalkozó Kamarai tag könyvvizsgáló
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 4.sz. Engedélyszám:000734
Engedélyszám: 003093   Költségvetési minősítés: 000897

 

További letölhető:

Bejelentkezés - Regisztráció

Képek rólunk

Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
2012. Balatonszabadi