Nyomtatás

Balatonszabadi Község
Önkormányzat

Balatonszabadi Község Önkormányzatának
Közép- és Hosszú távú
VAGYONGAZDÁLKODÁSI  TERVE


Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település vagyonával való középtávú (2013-2018.) és hosszú távú (2013.- 2028.) gazdálkodás biztonsága és a település működtetésének zavartalansága érdekében az alábbi elvek alapján határozza meg a vagyonnal való gazdálkodást:


Általános alapelvek:


(1.)    Az önkormányzati vagyont a helyi rendeletben meghatározottak alapján a rendeltetésszerű gazdálkodás- és a jó gazda gondosságának  elvei alapján kell működtetni.
(2.)    A vagyon elsődlegesen a közfeladat ellátásához és a mindenkori települési társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható és hatékony, valamint költségtakarékos működtetéshez használható fel.
(3.)    A vagyongazdálkodás nem veszélyeztetheti a település működtetését.
(4.)    Csak azoknak a vagyontárgyaknak az értékesítésére kerülhet sor, amelyek már a működtetéshez nem használhatóak fel.(feleslegessé váló vagyontárgyak)
(5.)    A vagyon megóvásáról, gyarapításáról, értéknövelő hasznosításáról a település teherbíró képessége alapján kell gondoskodni.
(6.)    A vagyonfejlesztés céljait és forrásait a képviselő-testület döntései, valamint az éves költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(7.)    A települési bevétel egy részét szükséges évenként, vagy időszakonként elkülöníteni ahhoz, hogy a működő vagyontárgyak megóvásához a forrás biztosított legyen.
(8.)    Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vagyon nyilvántartáson keresztül a vagyon változásokat.
(9.)    Minden költségvetési évre vonatkozó rendelet mellékleteként fel kell sorolni tételesen, a szükséges adatokkal az értékesíthető vagyontárgyakat.
(10.)    A vagyonleltár történjen meg kétévente, amely alapján a feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és más módon történő hasznosításáról gondoskodni kell.


Részletes szabályozás:


A. Középtávú terv: (2013-2018. időszakra)
(1.)    A forgalomképtelen és a korlátozottan fogalomképes vagyontárgyak rendeletben meghatározott körének állagmegóvását kell biztosítani ebben az időszakban.
(2.)    Törekedni kell arra, hogy ahol európai uniós-, vagy állami támogatással lehetőség van e vagyontárgyak korszerűsítésére, állagmegóvására – ott, ezeket a külső forrásokat igénybe kell venni.
(3.)    Az éves önkormányzati költségvetésekben biztosítani kell szerény mértékű fejlesztési, karbantartási, állagmegóvási forrásokat akként, hogy a működő és feladatokat ellátó ingatlanainkra fontossági sorrendet célszerű meghatározni akként, hogy azt az éves költségvetés függelékeként szerepeltetni szükséges.
(4.)    A törzsvagyonba tartozó és működő vagyontárgyaink használatára feljogosított szerveinken arra kell törekedni, hogy minden tekintetben a vagyon megóvásának szem előtt tartásával történjen a működtetés. Legyen cél valamennyi működtető részére, hogy a vagyontárgy állaga csak a természetes elhasználódás következtében váljék a szinten tartás tárgyává.
(5.)    Az időszak alatt a vagyonhasznosítás egyetlen formája sem történhet a vagyonfelélés szempontjából.
(6.)    Alapvető cél a közfeladat ellátásának biztosítása.
(7.)    Azokat a vagyontárgyakat, amelyek értékesítésére a működőképesség megőrzése érdekében szükség van, évente a költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni, továbbá meg kell határozni mindazon vagyontárgyakat, amelyek más módon hasznosíthatóak.
(8.)    Szem előtt kell tartani a tartós hasznosítás alatt lévő vagyontárgyak állapotának évenkénti áttekintését és ki kell alakítani a szakmai véleményt arról, hogy az adott vagyontárgy hasznosítható-e más módon, vagy költségtakarékosabban, illetve a célhoz kötött működtetés veszélyeztetése nélkül más bevételt növelő célból.
(9.)    Fel kell tárni a településen még nem hasznosított azon lehetőségeket, amelyek a vagyontárgyak bevételt generáló módozatait jelentheti. (nyári üdültetés, turista út, bekapcsolódás a falusi idegenforgalomba)
(10.)    Minden hasznosított vagyontárgy esetén szükséges figyelemmel kísérni a költség – haszon számítás eredményét.
(11.)    A vagyonnyilvántartás segítségével folyamatosan szükséges az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak hasznosítására a médián keresztül történő felhívás közzététele, illetve egyes esetekben hasznosítási ötletek bekérése a lakosság bevonásával.
(12.)    Azon bérlet, haszonbérlet keretében hasznosított vagyontárgyak, amelyeket ilyen módon nem lehet hasznosítani, törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. A földhaszonbérlettel nem hasznosítható önkormányzati termőföldeket (piaci kereslet hiányában)  a település alacsony életszínvonalú és arra rászorult családjai részére ideiglenes parcellázással – az alapvető élelmiszerek megtermelésére, vagy apró állat tartására kell biztosítani az ehhez szükséges jogi konstrukció segítségével.
(13.)    A vagyonhasznosításra átadott vagyontárgyaink (általános iskola) állapotának időnkénti ellenőrzése a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége. Ennek szem előtt tartásával következetesen (előre meghatározott ellenőrzési terv szerint) szemrevételeznünk kell az intézmény általános használatát, a vagyontárgyak (ingó- és ingatlan) állagát, karbantartását, megfelelő pótlását, a kármegelőzést, az indokolt pótlások végrehajtását.
(14.)    Amennyiben az önkormányzati bevételek lehetővé teszik, olyan ingatlanok vásárlását kell előkészíteni, amely a vagyongyarapodás egyik alapját is képezheti.


B. Hosszú távú terv: (2013-2028. közötti időszakra)
(1.)    A 2013-2018. évi tervben megfogalmazottak eredményei a hosszú-távú időszak alapjául kell, hogy szolgáljanak.
(2.)    Fel kell készülni az esetleges gazdasági konjuktúrális időszakra akként, hogy amennyiben az önkormányzat forráshoz jut – célhoz kötötten ingatlan vásárlásokat hajtson végre. (üres ingatlan, felépítmények) Ezek az ingatlanok legyenek alkalmasak foglalkoztatási lehetőség megteremtésére, akár a könnyűipar, akár a szolgáltatás terén.
(3.)    Meg kell tartani annak az elvnek a pozitív hatását, amely a vagyon felélés megakadályozására elkezdett gyakorlatot jelenti.
(4.)    Keresni kell továbbra is azokat a megoldási módokat, amelyek a település megtartó képességének szinten tartása, illetve csekély mérvű növekedése érdekében történik az önkormányzat részéről. Társult vagy más, a piaci szereplők bevonásával olyan konstrukció kifejlesztése, amely az önkormányzati bevétel bővítését teszi lehetővé.
(5.)    Szorgalmazni kell a település szennyvízhálózatának bővítési kapacitás biztosítását azért, hogy az értékesíthető telekingatlanok köre bővüljön, a meglévő, de a hálózat hiánya miatt építési engedély hiányában, vagy korlátozott feltételekkel  telkeken az építkezések megkezdődhessenek.
(6.)    A hatályos jogszabályok változásainak figyelemmel kísérésével olyan előkészítő munkálatok elvégzése szükséges, amely a település közigazgatási területén olyan ipari-, szolgáltatás jellegű tevékenység indítását és jövedelemképző fejlesztését jelenti, amely a munkalehetőségek bővítését is eredményezheti.
(7.)    Az európai-uniós pályázati lehetőségek kihasználásával a munkalehetőségeket, akár Siófok város jobb megközelíthetőségének, a települési infrastruktúra bővítésének szem előtt tartásával kell közelebb hozni a várost és a falut. (kerékpárút a főközlekedési út mellett, vagy a meglévő kerékpárút összekötése a település észak-déli tengelyével, vagy a környezetet nem szennyező tevékenységnek a településen történő letelepedés elősegítésével.
(8.)    Az átadott vagyontárgyakkal kapcsolatban az A./ fejezet 12. pontjában megjelölt módon végrehajtandó szemléket mindaddig folytatni kell, amíg a vagyontárgy nem kerül vissza az önkormányzat tulajdonába.


Balatonszabadi, 2013. március 28-n

Molnár Árpád
polgármester


Záradék:- elfogadta a képviselő-testület a   71 /2013. (III.28.) kt. határozatával.

Erről értesül:
1. Település lakossága (honlapon, helyi sajtón keresztül)
2. Polgármesteri Hivatal,
3. Költségvetési szervek vezetői,
4. Civil szervezetek
5. PH. Irattár- koncepciók gyűjtője

Bejelentkezés - Regisztráció

Képek rólunk

Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
2012. Balatonszabadi