Nyomtatás

Balatonszabadi Község
Önkormányzat

Balatonszabadi Község Önkormányzatának
Közép- és Hosszú távú
VAGYONGAZDÁLKODÁSI  TERVE


Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település vagyonával való középtávú (2013-2018.) és hosszú távú (2013.- 2028.) gazdálkodás biztonsága és a település működtetésének zavartalansága érdekében az alábbi elvek alapján határozza meg a vagyonnal való gazdálkodást:


Általános alapelvek:


(1.)    Az önkormányzati vagyont a helyi rendeletben meghatározottak alapján a rendeltetésszerű gazdálkodás- és a jó gazda gondosságának  elvei alapján kell működtetni.
(2.)    A vagyon elsődlegesen a közfeladat ellátásához és a mindenkori települési társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható és hatékony, valamint költségtakarékos működtetéshez használható fel.
(3.)    A vagyongazdálkodás nem veszélyeztetheti a település működtetését.
(4.)    Csak azoknak a vagyontárgyaknak az értékesítésére kerülhet sor, amelyek már a működtetéshez nem használhatóak fel.(feleslegessé váló vagyontárgyak)
(5.)    A vagyon megóvásáról, gyarapításáról, értéknövelő hasznosításáról a település teherbíró képessége alapján kell gondoskodni.
(6.)    A vagyonfejlesztés céljait és forrásait a képviselő-testület döntései, valamint az éves költségvetési rendeletben kell meghatározni.
(7.)    A települési bevétel egy részét szükséges évenként, vagy időszakonként elkülöníteni ahhoz, hogy a működő vagyontárgyak megóvásához a forrás biztosított legyen.
(8.)    Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vagyon nyilvántartáson keresztül a vagyon változásokat.
(9.)    Minden költségvetési évre vonatkozó rendelet mellékleteként fel kell sorolni tételesen, a szükséges adatokkal az értékesíthető vagyontárgyakat.
(10.)    A vagyonleltár történjen meg kétévente, amely alapján a feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és más módon történő hasznosításáról gondoskodni kell.


Részletes szabályozás:


A. Középtávú terv: (2013-2018. időszakra)
(1.)    A forgalomképtelen és a korlátozottan fogalomképes vagyontárgyak rendeletben meghatározott körének állagmegóvását kell biztosítani ebben az időszakban.
(2.)    Törekedni kell arra, hogy ahol európai uniós-, vagy állami támogatással lehetőség van e vagyontárgyak korszerűsítésére, állagmegóvására – ott, ezeket a külső forrásokat igénybe kell venni.
(3.)    Az éves önkormányzati költségvetésekben biztosítani kell szerény mértékű fejlesztési, karbantartási, állagmegóvási forrásokat akként, hogy a működő és feladatokat ellátó ingatlanainkra fontossági sorrendet célszerű meghatározni akként, hogy azt az éves költségvetés függelékeként szerepeltetni szükséges.
(4.)    A törzsvagyonba tartozó és működő vagyontárgyaink használatára feljogosított szerveinken arra kell törekedni, hogy minden tekintetben a vagyon megóvásának szem előtt tartásával történjen a működtetés. Legyen cél valamennyi működtető részére, hogy a vagyontárgy állaga csak a természetes elhasználódás következtében váljék a szinten tartás tárgyává.
(5.)    Az időszak alatt a vagyonhasznosítás egyetlen formája sem történhet a vagyonfelélés szempontjából.
(6.)    Alapvető cél a közfeladat ellátásának biztosítása.
(7.)    Azokat a vagyontárgyakat, amelyek értékesítésére a működőképesség megőrzése érdekében szükség van, évente a költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni, továbbá meg kell határozni mindazon vagyontárgyakat, amelyek más módon hasznosíthatóak.
(8.)    Szem előtt kell tartani a tartós hasznosítás alatt lévő vagyontárgyak állapotának évenkénti áttekintését és ki kell alakítani a szakmai véleményt arról, hogy az adott vagyontárgy hasznosítható-e más módon, vagy költségtakarékosabban, illetve a célhoz kötött működtetés veszélyeztetése nélkül más bevételt növelő célból.
(9.)    Fel kell tárni a településen még nem hasznosított azon lehetőségeket, amelyek a vagyontárgyak bevételt generáló módozatait jelentheti. (nyári üdültetés, turista út, bekapcsolódás a falusi idegenforgalomba)
(10.)    Minden hasznosított vagyontárgy esetén szükséges figyelemmel kísérni a költség – haszon számítás eredményét.
(11.)    A vagyonnyilvántartás segítségével folyamatosan szükséges az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak hasznosítására a médián keresztül történő felhívás közzététele, illetve egyes esetekben hasznosítási ötletek bekérése a lakosság bevonásával.
(12.)    Azon bérlet, haszonbérlet keretében hasznosított vagyontárgyak, amelyeket ilyen módon nem lehet hasznosítani, törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. A földhaszonbérlettel nem hasznosítható önkormányzati termőföldeket (piaci kereslet hiányában)  a település alacsony életszínvonalú és arra rászorult családjai részére ideiglenes parcellázással – az alapvető élelmiszerek megtermelésére, vagy apró állat tartására kell biztosítani az ehhez szükséges jogi konstrukció segítségével.
(13.)    A vagyonhasznosításra átadott vagyontárgyaink (általános iskola) állapotának időnkénti ellenőrzése a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége. Ennek szem előtt tartásával következetesen (előre meghatározott ellenőrzési terv szerint) szemrevételeznünk kell az intézmény általános használatát, a vagyontárgyak (ingó- és ingatlan) állagát, karbantartását, megfelelő pótlását, a kármegelőzést, az indokolt pótlások végrehajtását.
(14.)    Amennyiben az önkormányzati bevételek lehetővé teszik, olyan ingatlanok vásárlását kell előkészíteni, amely a vagyongyarapodás egyik alapját is képezheti.


B. Hosszú távú terv: (2013-2028. közötti időszakra)
(1.)    A 2013-2018. évi tervben megfogalmazottak eredményei a hosszú-távú időszak alapjául kell, hogy szolgáljanak.
(2.)    Fel kell készülni az esetleges gazdasági konjuktúrális időszakra akként, hogy amennyiben az önkormányzat forráshoz jut – célhoz kötötten ingatlan vásárlásokat hajtson végre. (üres ingatlan, felépítmények) Ezek az ingatlanok legyenek alkalmasak foglalkoztatási lehetőség megteremtésére, akár a könnyűipar, akár a szolgáltatás terén.
(3.)    Meg kell tartani annak az elvnek a pozitív hatását, amely a vagyon felélés megakadályozására elkezdett gyakorlatot jelenti.
(4.)    Keresni kell továbbra is azokat a megoldási módokat, amelyek a település megtartó képességének szinten tartása, illetve csekély mérvű növekedése érdekében történik az önkormányzat részéről. Társult vagy más, a piaci szereplők bevonásával olyan konstrukció kifejlesztése, amely az önkormányzati bevétel bővítését teszi lehetővé.
(5.)    Szorgalmazni kell a település szennyvízhálózatának bővítési kapacitás biztosítását azért, hogy az értékesíthető telekingatlanok köre bővüljön, a meglévő, de a hálózat hiánya miatt építési engedély hiányában, vagy korlátozott feltételekkel  telkeken az építkezések megkezdődhessenek.
(6.)    A hatályos jogszabályok változásainak figyelemmel kísérésével olyan előkészítő munkálatok elvégzése szükséges, amely a település közigazgatási területén olyan ipari-, szolgáltatás jellegű tevékenység indítását és jövedelemképző fejlesztését jelenti, amely a munkalehetőségek bővítését is eredményezheti.
(7.)    Az európai-uniós pályázati lehetőségek kihasználásával a munkalehetőségeket, akár Siófok város jobb megközelíthetőségének, a települési infrastruktúra bővítésének szem előtt tartásával kell közelebb hozni a várost és a falut. (kerékpárút a főközlekedési út mellett, vagy a meglévő kerékpárút összekötése a település észak-déli tengelyével, vagy a környezetet nem szennyező tevékenységnek a településen történő letelepedés elősegítésével.
(8.)    Az átadott vagyontárgyakkal kapcsolatban az A./ fejezet 12. pontjában megjelölt módon végrehajtandó szemléket mindaddig folytatni kell, amíg a vagyontárgy nem kerül vissza az önkormányzat tulajdonába.


Balatonszabadi, 2013. március 28-n

Molnár Árpád
polgármester


Záradék:- elfogadta a képviselő-testület a   71 /2013. (III.28.) kt. határozatával.

Erről értesül:
1. Település lakossága (honlapon, helyi sajtón keresztül)
2. Polgármesteri Hivatal,
3. Költségvetési szervek vezetői,
4. Civil szervezetek
5. PH. Irattár- koncepciók gyűjtője